Retningslinjer


Retningslinjer for fondens uddelinger.

 • Målgruppen omfatter børn og unge med registreret bopæl i Viborg kommune,
  i alderen fra skolestart til det fyldte 18 år.
 • Fondens tilskudspraksis bygger på følgende principper:
  • Administrativ enkelhed og hurtig sagsgang.
  • Nærhedsprincippet, således forstået, at det er ansvarlige ledere, trænere og
   andre betroede i den enkelte klub, forening eller i barnets nærhed,
   der vurderer behovet og beslutter i hvilket omfang støtten gives.
  • Armslængdeprincippet, forstået således, at tilskuddet der vedrører det enkelte barn/ ung
   udbetales gennem den involverede klub, forening, leder eller lignende.
  • Tillid. Fondens midler udbetales a conto på en tro-og-love-erklæring til barnets træner/leder/ hjælper,
   der efterfølgende dokumenterer med bilag, at det bevilgede tilskud er anvendt til det aftalte formål.
   Eventuel overskydende bevilling tilbageføres fonden.
  • Rammer. Et enkelt barn kan ikke modtage tilskud på mere end 5.000,- kr. pr. år.
   Flere børn i samme familie kan modtage tilskud fra fonden med hver sit grænsebeløb.
   Det samme barn kan modtage tilskud i gennem flere år, så længe det opfylder kriterierne for målgruppen.
  • Fortrolighed. Bestyrelsens medlemmer samt Fondsvennerne forpligtes til fortrolighed i forhold til tredje mand,
   om alle de oplysninger, som de måtte få adgang til gennem fondens virksomhed.
 • Fondens bestyrelse udpeger en række tillidspersoner,
  der både geografisk og aktivitetsmæssigt dækker fritidslivet i Viborg kommune.
  Disse Fondsvenner administrerer i praksis uddelinger til enkelte børn/ unge
  på vegne af fondens bestyrelse i overensstemmelse med ovenstående principper.
  Der er underskrevet et aftalepapir med hver enkelt Fondsven,
  som omfatter enkle krav til dokumentation, halvårlig afrapportering, kontooplysninger mv.
 • På fondens hjemmeside er der en oversigt over Fondsvenner i de enkelte geografiske områder.
  Fondsvennerne kan kontaktes af trænere, ledere og andre frivillige,
  der mener at ha´ et barn/ ung, der falder inden for fondens målgruppe.
 • På fondens hjemmeside er der en liste over oplysninger som ansøgningen skal indeholde.
  Ansøgningen sendes via mail til en af fondsvennerne efter ansøgers eget valg.
 • Fondens bestyrelse er beslutningstager i alle bevillings- og tvivlsspørgsmål.
  Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til en mindre gruppe af bestyrelsen,
  der som minimum skal omfatte bestyrelsens formand eller næstformand.